Договір 

ФОП Зеленова Е.М., надалі  “Продавець”, в особі Зеленової Ели Михайлівни , що діє на підставі Свідоцтва та є офіційним дистриб’ютором з продажу питної додатково очищеної води ТМ «АКВА СТАР», з однієї сторони, і _________________________________________, надалі “Покупець”, в особі ________________________________, діючого на підставі ____________________, з іншої сторони,  разом іменовані надалі  “Сторони”, уклали цей Договір купівлі-продажу, тут і далі “Договір”, про нижченаведене:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує питну додатково очищену воду, іменовану надалі  “Товар”. Товар надається Продавцем шляхом постачання на вказану у заявці Покупця адресу.

1.2. Якість Товару підтверджується наявністю сертифіката якості виробника і відповідає ТУ У 15.9-25478659-002:2011.

1.3. Гарантія на Товар визначається нормативними документами.

  1. 2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

2.1. Умови замовлення та поставки Товару:

Заявки повинні надаватися у телефоному режимі на диспетчерську службу Продавця за номером телефону – 067-642-81-20, 097-000-85-85 або на сайті www.aquastar.ua. Замовлення, які будуть надіслані на будь-який інший номер телефону або будь-якому іншому працівнику Продавця, окрім оператора, не будуть вважатись завмовленнями та виконанню не підлягають.

            Термін поставки Товару: Продавець повинен постачати Товар вчасно за відповідною адресою, яка вказана у заявці Покупця, у відповідній кількості та належної якості згідно із замовленням.

2.2. Датою поставки Товару вважається дата підписання видаткової накладної.

2.3. Після відвантаження Продавець направляє Покупцю оригінали рахунку-фактури.

2.4. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його прийом проводиться  безпосередньо Покупцем з обов’язковим оформленням видаткової накладної.

2.5. За вимогою однієї із Сторін приймання Товару проводиться у присутності їхніх повноважних представників.

  1. 3. ЦІНА ТОВАРУ, ТАРА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Товару визначається згідно умов постачання та кількості бутлів, відвантажуваних єдиноразово:

1бут.– 65,00грн.;

2бут.– по 55,00грн.;

3бут. – по 50,00грн.;

4бут. – по 45,00грн.

3.2. Продавець має право впродовж дії договору змінювати ціни, встановлені п.3.1 та попередити про таку зміну Покупця за сім днів до впровадження нових цін.

3.3. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю проданого Товару відповідно до заявок Покупця та підтверджується щомісячно (або щоквартально) актом взаємних розрахунків.

3.4. Товар поставляється Покупцеві в поворотній тарі Продавця, що забезпечує збереження Продукції.

3.5. Поворотна тара є багатооборотною і підлягає обов’язковому поверненню Покупцем.

3.6. Метою забезпечення зобов’язань по поверненню Тари, Покупець виплачує заставну вартість Тари при першому постачанні. При збільшенні об’ємів використовуваної Тари Покупець доплачує заставну вартість до реально використовуваного ним об’єму Тари. При кожному подальшому постачанню Покупець повертає Тару в об’ємі не меншому, ніж була передана при попередньому постачанні.

3.7. Продавець зобов’язаний поставити, а покупець повернути Тару в чистому, комплектному, справному, придатному для повторного використання стані.

3.8. В разі використання Тари без згоди Продавця, не за призначенням або в постачаннях з іншими постачальниками Продавець має право не відвантажувати воду і не приймати тару, навіть якщо на тарі знаходиться етикетка Продавця.

3.9. Сторони ведуть кількісний і сумарний облік здобуття і повернення Тари шляхом проведення звірки за кожен місяць до 10-го числа місяця наступного за звітним.

  1. 4. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

4.1. Засобом платежів є національна валюта України – гривня.

            4.2. Покупець проводить оплату поставленого Товару шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця або видачі уповноваженому представнику Продавця готівки після отримання Товару в момент відвантаження, або в місячний строк на підставі накладних, які визначають кінцеву вартість Товару та суму, яка підлягає оплаті.

  1. САНКЦІЇ

            5.1. У разі поставки Товару, що не відповідає по кількості та якості з вини Продавця, Покупець має право відмовитися від прийнятого Товару, повідомивши про це Продавця.

5.2. У разі порушення Покупцем строків оплати, встановлених п.4.2 дійсного договору, Продавець має право відмовити в прийнятті замовлення на поставку Товару до моменту часткового або повного погашення заборгованності.

  1. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини.

             Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена органами ТПП України або організацією, на яку Урядом покладені обов’язки по ліквідації таких обставин.

            6.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна негайно, (але не пізніше трьох днів після настання дії обставин) сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

  1. 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  І  РОЗБІЖНОСТЕЙ

 7.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством  України і умовами даного Договору.

         7.3. Спори, що виникають між Сторонами щодо оплати Товару, можуть бути передані на вирішення

суду за умови додержання Сторонами порядку їх досудового врегулювання.

 

  1. 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА  ІНШІ  УМОВИ

            8.1. Договір набуває чинності з дати підписання обома сторонами та скріплення печатками (якщо є) і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. Якщо жодна зі Сторін не повідомила про припинення дії цього Договору, то цей Договір автоматично продовжується на наступні періоди.

            8.2. Всі доповнення і додатки до Договору є його невід’ємною частиною, мають переважну силу перед раніше укладеними доповненнями і додатками (або відміняють їх), і вступають у дію, якщо зроблені в письмовій формі, мають порядковий номер, дату прийняття і підписи повноважних представників Сторін, завірені печатками.

            8.3. Сторони домовились, що позовна давність за даним договором стосовно оплати, кількості та якості Товару встановлюється тривалістю в три роки.

            8.4. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони.

            8.5. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

            8.6. Договір заміняє будь-яку угоду по даному предмету, укладену раніше Сторонами в усній або письмовій формі.

            8.7. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

8.8. Договір, а також усі додатки до нього, підписані по факсимільному зв’язку, мають юридичну силу і повинні бути підтверджені оригіналом протягом  30 (тридцяти) днів.

            8.9. Договір складений українською мовою в двох примірниках (по примірнику для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.

            8.10. Договір припиняє свою дію в таких випадках:

            – за взаємною згодою Сторін;

            – за рішенням Продавця, в разі якщо Покупцем порушені вимоги дійсного договору по відношенню до нього;

            – за рішенням суду;

            – в інших випадках, передбачених законодавством та умовами дійсного Договору.